g', 'G-MFLFH3F644');

racist shawty done fucked up